• Agenda Algemene ledenvergadering

  Het bestuur nodigt alle leden en ouders van jeugdleden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 25 september 2020 om 20.00 uur.

  I.v.m. Corona maatregelen is de vergadering in Café Beentjes (Dorpsstraat 88 te Winkel).

  Om 1,5 meter tussen de bezoekers te kunnen waarborgen vragen wij u zich per e-mail aan te melden via het secretaris@vvwinkel.nl. De eerste 30 leden en/of ouders van jeugdleden heten wij van harte welkom.

  Agenda:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2019
  4. Financieel verslag 2019-2020
  5. Begroting 2020-2021
  6. Verslag kascommissie (Miranda Kaper en Jeroen de Heer)
  7. Uitloting obligatielening 2006
  8. Pauze
  9. Bestuursverkiezing

   Aftredend en herkiesbaar is:
   • Ben Berndt, Wedstrijdsecretaris
   Tussentijds aftredend is:
   • Andre Buikema, Voorzitter
   Aftredend en niet herkiesbaar is:
   • Kees de Veer, Bestuurslid Algemene Zaken

   Bestuursleden:
   Het bestuur stelt de ledenvergadering voor om Aike Minnes te benoemen als Voorzitter en Patricia Spaansen als bestuurslid jeugdaangelegenheden en Ben Berndt te herbenoemen.
   Er zijn openstaande vacatures voor de functies Kantinezaken en Technische Zaken.
   Door het aftreden van Kees is er ook een vacature voor bestuurslid Algemene Zaken.

   Kandidaten voor de openstaande functies of tegenkandidaten voor de benoembare leden of voor het door het bestuur voorgedragen lid, dienen zich voor aanvang van de vergadering te melden bij de voorzitter met een bereidverklaring voorzien van tenminste drie handtekeningen van stemgerechtigde leden.

  10. Rondvraag

  11. Sluiting

  Namens het bestuur,
  Sonja van der Waart, secretaris