• Algemene Ledenvergadering 2021

  Het bestuur nodigt alle leden, ouders van jeugdleden en vrijwilligers uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 29 oktober 2021 om 20.00 uur in de kantine.


  Agenda:
  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2020
  4. Bestuursverkiezing

  Aftredend en herkiesbaar is:
  Jordi Schotsman, Sponsorcommissie
  Aftredend en niet herkiesbaar is:
  Wilma Scholten, Penningmeester

  Bestuursleden:
  Het bestuur stelt de ledenvergadering voor om
  Frank Zijlstra en Jan Wissink te benoemen als Penningmeester
  - Pim Muijs te benoemen als bestuurslid Algemene zaken
  - Jordi Schotsman te herbenoemen
  Er zijn openstaande vacatures voor de functie Technische Zaken Dames en
  Technische Zaken Heren.
  Kandidaten voor de openstaande functies of tegenkandidaten voor het herbenoembare lid
  of voor het door het bestuur voorgedragen leden, dienen zich voor aanvang van de
  vergadering te melden bij de voorzitter met een bereidverklaring voorzien van tenminste
  drie handtekeningen van stemgerechtigde leden.

  5. Financieel verslag 2020-2021
  6. Verslag kascommissie
  7. Zonnepanelen
  8. Begroting 2021-2022
  9. Pauze
  10. Uitloting obligatielening 2006
  11. Technische commissie
  12. Vrijwilligers / scheidsrechters
  13. Rondvraag
  14. Sluiting

  Namens het bestuur,
  Sonja van der Waart, secretaris