• Algemene Ledenvergadering 2019

  Het bestuur nodigt alle leden en ouders van jeugdleden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 11 oktober om 20:00 uur in de kantine.

  Agenda:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2018
  4. Financieel verslag 2018 - 2019
  5. Begroting 2019 - 2020
  6. Verslag kascommissie (Annette Borst en Miranda Kaper)
  7. Uitloting obligatielening 2006
  8. Pauze
  9. Bestuursverkiezing
   Aftredend en herkiesbaar is:
    Andre Buikema, Voorzitter

   Aftredend en niet herkiesbaar zijn:
    Bart Minnes, Secretaris
    Henri Scholten, Jeugdvoorzitter

   Er zijn openstaande vacatures voor de functies Kantinezaken en Technische Zaken.
   Het bestuur stelt de ledenvergadering voor om Sonja van der Waart en Annemieke Romein te benoemen als Secretarissen, Linda Wezel te benoemen als jeugdvoorzitter en Andre Buikema te herbenoemen.
   Kandidaten voor de openstaande functies of tegenkandidaten voor de benoembare leden of voor het door het bestuur voorgedragen lid, dienen zich voor aanvang van de vergadering te melden bij de voorzitter met een bereidverklaring voorzien van ten minste drie handtekeningen van stemgerechtigde leden.
  10. Jubilea 25 jaar lid en lid van Verdienste
  11. Project 2020 / accommodatiebeleid
  12. Rondvraag
  13. Sluiting

  Namens het bestuur,
  Bart Minnes, secretaris