• Algemene Ledenvergadering vv Winkel

  Het bestuur nodigt alle leden, ouders van jeugdleden en vrijwilligers uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 30 september 2022 om 20.00 uur in de kantine.

  Agenda:

  • Opening

  • Mededelingen

  • Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2021

  • Status nieuwe voetbaltenue’s

  • Stand van zaken zonnepanelen en ledverlichting

  • Financieel verslag 2021-2022

  • Verslag kascommissie

  • Begroting 2022-2023

  • Pauze

  • Bestuursverkiezing

   

  • Aftredend en herkiesbaar zijn:
  • Annemieke Tellier, Ledenadministratie / secretariaat
  • Sonja van der Waart, Secretariaat / ledenadministratie

  Bestuursleden:

  Het bestuur stelt de ledenvergadering voor om

  • Annemieke Tellier en Sonja van der Waart te herbenoemen

  Er zijn openstaande vacatures voor de functie Technische Zaken Dames en Technische Zaken Heren.

  Kandidaten voor de openstaande functies of tegenkandidaten voor het herbenoembare lid of voor het door het bestuur voorgedragen leden, dienen zich

  voor aanvang van de vergadering te melden bij de voorzitter met een bereidverklaring voorzien van tenminste drie handtekeningen van stemgerechtigde leden.

  • Jubilea 25 jaar lid
  • Uitloting obligatielening 2006

  • Technische commissie

  • Vrijwilligers / scheidsrechters

  • Rondvraag

  • Sluiting

  Namens het bestuur van vv Winkel,

  het secretariaat