• Informatie - Cursussen - Trainer/coach senioren

  Algemeen

  Binnen het amateurvoetbal zijn veel seniorenteams actief (zowel prestatief als recreatief). Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer Coach. De taken van een Trainer Coach zijn onder te verdelen in: coachen tijdens  wedstrijden, geven van trainingen en het begeleiden van spelers. Daarnaast is de Trainer Coach onderdeel van de vereniging. De opleiding Trainer Coach III Senioren is erop gericht de cursisten voor te bereiden op en te ontwikkelen in het - met succes - uitvoeren van deze taken. De opleiding Trainer Coach III Senioren wordt georganiseerd door de districten van de KNVB onder supervisie van de KNVB Academie te Zeist. Deze opleiding is een UEFA C opleiding.

  Studieprogramma

  Doel van de opleiding

  Het specifieke doel van deze opleiding is de cursisten voor te bereiden op het trainen, het coachen en het begeleiden van standaardelftallen mannen uitkomend in de vijfde klasse KNVB en lager, vrouwenelftallen, reserve selectie-elftallen en recreatie-elftallen, alsmede het participeren in de vereniging. Uitgangspunt is dat de Trainer Coach III Senioren leert om onderdelen die in de wedstrijd aanwezig zijn te vertalen naar trainingen en omgekeerd.

  Opzet van de opleiding

  De KNVB Academie heeft ervoor gekozen om Trainer Coaches voor te bereiden op de praktijk door competentiegericht op te leiden. Competentiegericht opleiden betekent dat de cursist in de praktijk aan het werk gaat met praktijkopdrachten. Deze praktijkopdrachten staan centraal tijdens de cursusbijeenkomsten. De producten van de opdrachten worden vastgelegd in een (digitaal) portfolio.

  De opleiding Trainer Coach III Senioren bestaat uit twee delen: een cursus- en een ervaringsgedeelte. Het cursusgedeelte bestaat uit drieëntwintig bijeenkomsten van circa drie uur met daarnaast zelfstudie, het uitwerken van opdrachten en het bijhouden van een portfolio. Acht tot tien van de bijeenkomsten zijn groepsbijeenkomsten met vier tot tien cursisten, bij voorkeur op een trainingsavond van het (stage)team van één van de cursisten. De opleiding wordt gekenmerkt door veel oefening in de praktijk.
   
  Het ervaringsgedeelte betreft het trainen en coachen van een seniorenelftal tijdens de opleiding (niveau 5e of 6e klasse of reserve hoofd klasse of reserve 1e klasse mannen, 1e of 2e klasse vrouwen, hoofd- of 1e klasse A-junioren). Gedurende het ervaringsgedeelte zal de cursist worden ondersteund door een praktijkbegeleider. De praktijkbegeleider is een trainer coach die minimaal in het bezit is van het Trainer Coach III diploma (senioren of jeugd) en de cursist helpt bij het uitvoeren van de opdrachten. De praktijkbegeleider wordt door de KNVB Academie voorbereid op zijn taak door middel van informatiemateriaal en de mogelijkheid om een opleiding tot praktijkbegeleider te volgen.

  Proeven van bekwaamheid (PVB)

  Om de opleiding met een diploma af te ronden moeten er een aantal Proeven van Bekwaamheid met goed gevolg worden afgelegd. Het gaat hierbij om de volgende PVB ’s:
  § Coachen van wedstrijden
  § Geven van trainingen
  § Organiseren van activiteiten
  § Aansturen van kader  

  Onderwerpen tijdens de opleiding

  § Het lezen van wedstrijden (11 tegen 11)
  § Het coachen van wedstrijden
  § Het geven van een training die gericht is op de voetbalontwikkeling van senioren en A-junioren
  § Het begeleiden van junioren en senioren, vrouwen en mannen

  Studiebelasting


  Cursusgedeelte
  Bijeenkomsten
  69 uur (23 keer à 3 uur)

  Zelfstudie
  40 uur

  Ervaringsgedeelte
  Uitvoeren opdrachten
  Bijhouden portfolio
  Trainen en coachen team 
  80 uur

  Toetsen & PVB’s
  Spelregel toets/Theorie/PVB’s
  11 uur

  Totaal:
  200 uur

  Organisatie

  Cursusplaats

  Het betreffende KNVB District bepaalt, uitgaande van een centrale ligging ten opzichte van de woonplaatsen van de deelnemers, de opleidingsplaats en locatie waar de opleiding wordt verzorgd.

  Aanvang en opleidingsduur

  De eerste cursusdag wordt in de regel ingepland in de maand september (uiterlijk oktober) van het betreffende cursusjaar. Het eind van de cursus wordt voorzien in de maand maart (uiterlijk april). De totale duur beslaat circa 36 weken. De deelnemer moet uiterlijk 1 juni van het cursusjaar alle PVB’s met goed gevolg hebben afgelegd. Voor het afleggen van herkansingen van PVB’s na 1 juni (in de regel dus in het volgende seizoen) worden bijkomende kosten in rekening gebracht. Bij een situatie van overmacht dan wel op advies van de docent(en) kan de deelnemer een schriftelijk verzoek indienen om de opleidingsduur te verlengen. De KNVB Academie neemt hierin de beslissing en bepaalt in hoeverre aan het verzoek kan worden voldaan. De kosten voor behandelen van de opdrachten, het volgen van (delen van) de opleiding en het afleggen van PVB’s in een volgend cursusjaar zullen separaat in rekening worden gebracht tegen de dan geldende tarieven.

  Diploma en bevoegdheid

  Toekenning diploma

  Het diploma Trainer Coach III Senioren wordt alleen toegekend als de Proeven van Bekwaamheid met goed gevolg zijn afgelegd. Het opleidingsprogramma en de beschrijving van de Proeven van Bekwaamheid worden aan het begin van de opleiding uitgereikt. 
  Het diploma geeft recht om, na verkregen licentie (welke zelf bij de KNVB moet worden aangevraagd), op te treden als trainer coach van spelers uitkomende in de vijfde en lagere klasse van het mannenvoetbal, speelsters uitkomende in de eerste en lagere klassen van het vrouwenvoetbal en jeugdspelers.

  Doorstroming

  De doorstroming naar de opleiding Trainer-Coach II is alleen mogelijk als voor de Proeven van Bekwaamheid gemiddeld het cijfer 6,5 of hoger wordt behaald.

  Studiekosten

  Cursusgeld

  Het cursusgeld voor het seizoen 2009/2010 bedroeg € 575,-- (exclusief: inschrijfgeld van € 25,--, studieboeken en eventuele herkansingen van de PVB’s ). Voor het seizoen 2010/2011 is het bedrag nog niet bekend. Het cursusbedrag wordt geïnd via een afgegeven machtiging aan het begin van de cursus. De boekenlijst zal voor aanvang van de opleiding bekend gemaakt worden. Het boekengeld bedraagt circa € 60,-- en wordt ook per automatische incasso geïnd.
   
  Zoals eerder gemeld worden eventuele herkansingen voor PVB’s apart in rekening gebracht tegen de dan geldende tarieven. Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding blijft het volledige cursusgeld verschuldigd. Alléén in geval van overmacht geldt een speciale restitutieregeling.

  Aanmelden

  Inschrijving

  Inschrijving gebeurt schriftelijk door middel van een inschrijfformulier dat verkrijgbaar is bij het KNVB District waar de cursist woonachtig is. Om tot de opleiding te worden toegelaten moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
  1. Tenminste achttien jaar zijn.
  2. Een verklaring van een (veld)voetbalvereniging waaruit blijkt dat de aanmelder gedurende de opleiding tenminste eenmaal per week een groep spelers mag trainen en coachen. Niveau: senioren (bij voorkeur standaardelftallen uitkomend in de vijfde klasse KNVB en lager, tweede elftal reserve eerste- en reserve hoofdklasse en vrouwen eerste/tweede klasse).
  3. De toelatingstest met voldoende resultaat hebben afgelegd.
  4. Bij het inschrijfformulier een recente pasfoto hebben toegevoegd:
   
  Contractspelers moeten een akkoordverklaring van hun club bijvoegen. De KNVB Academie organiseert voor (ex-) contractspelers speciale opleidingen. Nadere informatie hierover is verkrijgbaar bij de KNVB Academie te Zeist.
   
  Het inschrijfgeld à € 25,-- moet voor de sluitingsdatum zijn voldaan aan het KNVB District waar wordt ingeschreven. Wanneer het inschrijfgeld niet voor de sluitingsdatum binnen is, kan er niet deel worden genomen aan de toelatingstest. Inschrijving moet geschieden d.m.v. het inschrijfformulier. Het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd. De opleiding stelt fysieke eisen aan de deelnemers. Een deelnemer moet goed getraind zijn. Raadpleeg bij twijfel een sportmedisch adviescentrum (SMA) in de regio of het Sportmedisch Centrum van de KNVB te Zeist. Mocht blijken dat tijdens de cursus een deelnemer niet voldoet aan de fysieke voorwaarden, kan deze worden uitgesloten van verdere deelname.

  Toelating

  Voordat cursisten worden toegelaten tot de opleiding Trainer Coach III Senioren wordt er een toelatingstest afgenomen. Deelname aan de toelatingstest staat open voor kandidaten die:
  § minimaal 2 seizoenen hebben gespeeld op het niveau van standaardteam 6e klasse KNVB / reserve 2e klasse KNVB of hoger (mannen) of A-junioren 3e divisie of hoger (jeugd) of standaardteam / reserveteam 2e klasse KNVB of hoger (vrouwen)
  of
  § de opleiding pupillen- of juniorentrainer met succes hebben gevolgd en afgerond.

  Als een kandidaat niet aan één van de bovenstaande eisen voldoet kan niet worden deelgenomen aan de toelatingstest. De KNVB adviseert om dan eerst een opleiding op niveau 2 (pupillen- of juniorentrainer) te volgen.

  Doel en werkwijze

  Doel van de toelatingstest is om te beoordelen of de kandidaat opleidbaar is voor de functie Trainer Coach III Senioren. Er wordt bekeken in hoeverre de kandidaat in staat is: het voetballen op voldoende niveau te lezen, bereid is kritisch naar eigen handelen te kijken, zich bewust is van de (studie) belasting van de opleiding.

  De toelatingstest bestaat uit het observeren van (een deel van) een wedstrijd en een trainingsvorm. Naar aanleiding van de wedstrijd en training volgt een individueel gesprek. Naar aanleiding van het gesprek geeft de docent een oordeel in hoeverre de kandidaat wel/niet toelaatbaar is. Als een kandidaat niet toelaatbaar is voor deze cursus kan de docent het advies geven om eerst een opleiding pupillen- of juniorentrainer te volgen.

  Een kandidaat kan op grond van een straflijst bij de KNVB de toegang tot de opleiding worden geweigerd. Dit ter beoordeling van het KNVB Bestuur van het betreffende district.

  Wet bescherming persoonsgegevens

  In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft de KNVB te kennen dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een geautomatiseerde administratie. Deze administratie wordt gebruikt voor scholing en opleiding, zoals het kunnen inschrijven van cursisten, het toesturen van lesmateriaal en van informatie over opleidingen en bijscholingen of daaraan gerelateerde informatie. De KNVB behoudt zich het recht voor de gegevens te verstrekken aan derden voor bijvoorbeeld cursusgerelateerde informatie en acties van sponsors van de KNVB. Kandidaten beschikken uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van de persoonlijke gegevens. Als kandidaten geen informatie (meer) van de KNVB of derden wensen te ontvangen, dan moet dat schriftelijk aan de KNVB worden medegedeeld. De verwerking is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens in Den Haag.